Reklama

Regulamin portalu

Regulamin

Definicje

TUŁÓDŹ Sp. z o.o. – jest wydawcą portalu tuLodz.pl pod adresem www.tulodz.pl

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

tuLodz.pl - oznacza platformę udostępnioną w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów platformy oraz informacji opracowanych przez tuLodz.pl, a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, udostępnianą przez tuLodz.pl w domenie www.tulodz.pl.

Serwisy - oznaczają zorganizowane platformy udostępnione w sieci Internet, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez tuLodz.pl, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet, udostępniane przez tuLodz.pl pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują TUŁÓDŹ Sp. z o.o., ul. Zachodnia 70, 90-403 Łódź

Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług.

Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), m.in takie jak niżej wymienione:

Usługi informacyjne - usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępniane na żądanie użytkownika w czasie przez niego wybranym, za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych Portalu tuLodz.pl lub za pośrednictwem innych mechanizmów (np. transmisji SMS, poczty e-mail).

Usługi społecznościowe - usługi świadczone przez Portal tuLodz.pl, umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych w infrastrukturze teleinformatycznej tuLodz.pl i udostępniania innym Użytkownikom.

Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach internetowych tuLodz.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe.

Postanowienia ogólne

Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i zakres odpowiedzialności tuLodz.pl.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a Regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu, bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.

Warunki

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług: Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach danego Serwisu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.

Warunki techniczne: Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie elementy niezbędne do korzystania z tuLodz.pl.

tuLodz.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (komentarzy, blogów, artykułów sponsorowanych) bez podania przyczyny.

Prawa i obowiązki Użytkowników

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Portalu tuLodz.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

Zakazane jest korzystanie z Portalu tuLodz.pl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

Usługi dostępne bez konieczności rejestracji, a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu publikacji (treści, obrazów, video) - będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami.

tuLodz.pl oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje publikacje Użytkowników we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych w przypadku: Publikacji, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) oraz zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).

Reklamacje

Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: TUŁÓDŹ Sp. z o.o., ul. Zachodnia 70, 90-403 Łódź. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez tuLodz.pl.

Odpowiedzialność tuLodz.pl

tuLodz.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach tuLodz.pl informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

tuLodz.pl zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

TUŁÓDŹ Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu tuLodz.pl przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu tuLodz.pl sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez tuLodz.pl.

tuLodz.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu tuLodz.pl, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

tuLodz.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu.

tuLodz.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

tuLodz.pl  nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

Prawa własności intelektualnej

Przyjęty w na stronach Portalu tuLodz.pl wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

Portal tuLodz.pl zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

Treści udostępniane na stronach Portalu tuLodz.pl mogą być opatrzone znakiem "Copyright © tuLodz.pl . Wszystkie prawa zastrzeżone"

Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, tuLodz.pl udostępnia na stronach Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.

Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu tuLodz.pl, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu tuLodz.pl nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu tuLodz.pl jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).

Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu tuLodz.pl, w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody tuLodz.pl poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu tuLodz.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu tuLodz.pl treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.

Użytkownicy udostępniający na stronach Portalu tuLodz.pl materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają tuLodz.pl niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści w ramach Portalu tuLodz.pl.

tuLodz.pl dozwala umieszczanie własnych materiałów filmowych na innych stronach internetowych na zasadzie embedowania z podaniem odpowiedniego źródła informacji. Zabronione są wszelkie inne formy kopiowania materiałów filmowych.

Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, na której Regulamin został udostępniony.

tuLodz.pl zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu w formach stosowanych w Internecie.

tuLodz.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

Korzystanie przez Użytkownika z Portalu tuLodz.pl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.