Reklama

Reklama

Ważne! Nowa Tarcza antykryzysowa 2.0. Co przewidują zmienione przepisy? [PORADNIK]

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

Ważne! Nowa Tarcza antykryzysowa 2.0. Co przewidują zmienione przepisy? [PORADNIK] - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Łódź 18 kwietnia 2020 znowelizowano ustawę z 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Reklama

Zmienione przepisy przewidują:

I. Przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników

Tarcza 2.0. przyznała zwolnienie ze 100% składek za marzec–maj 2020 tym osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, które rozpoczęły jej wykonywanie przed 1.04.2020.

Pozostałe przesłanki zwolnienia pozostały bez zmian, a więc:

!reklama!

1. posiadanie statusu osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w rozumieniu art. 8 ust. 6 usus, czyli osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu Prawo przedsiębiorców (dalej: Pp) i przepisów szczególnych (z wyjątkiem osoby korzystającej z tzw. ulgi na start przez pierwsze 6 mies. działalności, zgodnie z art. 18 ust. 1 Pp); twórcy i artysty; osoby prowadzącej działalność w zakresie wolnego zawodu – w rozumieniu uzpd lub skutkującej powstaniem przychodów z działalności gospodarczej w rozumieniu updof, wspólnika jednoosobowej spółki z o.o., wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,

2. opłacanie składek wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

3. uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie ze składek, przychodu z działalności gospodarczej nie wyższego niż 15 681 zł (jeśli ktoś ubiega się o zwolnienie począwszy od marca, to w limicie tym musi się mieścić przychód osiągnięty w marcu 2020),

4. złożenie do ZUS wniosku najpóźniej do 30.06.2020,

5. przesłanie deklaracji rozliczeniowych za marzec, kwiecień i maj 2020 najpóźniej do 30.06.2020, chyba że płatnik nie ma takiego obowiązku (standardowo indywidualni przedsiębiorcy podlegają zwolnieniu z obowiązku comiesięcznego przekazywania deklaracji rozliczeniowych).

Zwolnienie obejmuje składki naliczone od obowiązującej przedsiębiorcę najniższej podstawy wymiaru składek.

Wniosek można złożyć do ZUS drogą elektroniczną przez PUE ZUS, pocztą tradycyjną lub osobiście w placówce ZUS.

ZUS realizuje zwolnienie składkowe w trybie umorzenia składek.  Uzyskana przez przedsiębiorcę korzyść z tego tytułu nie stanowi przychodu zarówno w rozumieniu updof, jak i updop.

II. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników:

Dotychczas ulga przysługiwała jedynie małym płatnikom składek, zarejestrowanym w ZUS przed 1.02.2020 i zgłaszającym na 29.02.2020 do ubezpieczeń społecznych od 1 osoby do 9 osób.

Po zmianach ulga przysługuje w pełnym wymiarze kolejnym małym pracodawcom, którzy jako płatnicy składek zgłosili się:

 • w lutym 2020 i na 31.03.2020 wykazali się wymaganą liczbą osób zgłoszonych,
 • w marcu 2020 i na 30.04.2020 wykazali się wymaganą liczbą osób zgłoszonych.
Dodatkowo zwolnienie z 50% nieuregulowanych składek zostało przyznane średnim płatnikom, zatrudniającym od 10 do 49 osób, którzy spełniają ww. warunki co do terminu zgłoszenia jako płatnik składek i liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na dany dzień.

Co oznacza, że mali (od 1 do 9 zatrudnionych) i średni (od 10 do 49 zatrudnionych) płatnicy skorzystają ze zwolnienia składkowego (odpowiednio 100 i 50% składek), jeśli łącznie spełnią poniższe warunki:

 • byli przed 1.02.2020 zgłoszeni jako płatnicy składek i na 29.02.2020 zgłaszali wymaganą liczbę osób do ubezpieczeń społecznych albo byli w lutym 2020 zgłoszeni jako płatnicy składek i na 31.03.2020 zgłaszali wymaganą liczbę osób, albo też byli w marcu 2020 zgłoszeni jako płatnicy składek i na 30.04.2020 zgłaszali wymaganą liczbę osób,
 • nie opłacą składek za marzec, kwiecień i maj 2020 (wyjątek określa art. 113 tarczy 2.0, zgodnie z którym zwolnienie z obowiązku opłacenia składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 obowiązuje także, gdy zostały one opłacone; rozszerzenie zwolnienia jest skutkiem tego, że nowe rozwiązania tarczy 2.0 weszły w życie już po terminie opłacenia składek za marzec; opłacone składki podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 usus),
 • składki wykażą w deklaracjach rozliczeniowych i ew. imiennych raportach miesięcznych złożonych za te okresy, byle nie później niż do 30.06.2020,
 • zgłoszą do ZUS wniosek najpóźniej do 30.06.2020.
W liczbie ubezpieczonych nie uwzględnia się pracowników młodocianych.

III. Świadczenie postojowe

Przysługuje osobie fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców lub przepisów szczególnych (w tym wspólnikowi spółki cywilnej o statusie osoby fizycznej), która spełnia łącznie poniższe warunki:

1. nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,

2. mieszka w Polsce oraz jest polskim obywatelem, obywatelem państwa UE, EFTA czy Szwajcarii mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu albo innego kraju, ale przebywającym w Polsce legalnie,

3. rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej przed 1.02.2020,

4. w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w tej działalności,

5. zrealizowała jeden ze scenariuszy:

 • nie zawiesiła działalności gospodarczej, a przychód z niej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie spadł co najmniej o 15% w stosunku do osiągniętego jeszcze w poprzednim miesiącu (tarcza 2.0 wyeliminowała kolejny warunek odnoszący się do tego przychodu, który nie mógł przekroczy 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie ustawy emerytalnej, obowiązującego w dniu zgłoszenia wniosku; zakładając złożenie wniosku w kwietniu 2020, przychód z działalności gospodarczej  z marca nie mógł być wyższy niż 15 595,74 zł), albo
 • zawiesiła działalności gospodarczej po 31.01.2020, a przychód z niej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku nie przekroczył wskazanego limitu, tj. 15 595,74 zł,

6. złożyła wniosek o świadczenie o ZUS.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu epidemii.

Świadczenie postojowe wynosi zasadniczo 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020, czyli 2080 zł, a dla osób rozliczających się według karty podatkowej i korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego od VAT (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) – 50% tej podstawy, czyli 1300 zł (jednocześnie do tej kategorii przedsiębiorców nie stosuje się wymogów pkt 3 oraz pkt. 5 lit. a i b powyżej).

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia postojowego, przysługuje jedno świadczenie. Nie dokonuje się z niego egzekucji ani potrąceń. Świadczenie postojowe jest wypłacane najwyżej 3-krotnie.

Wniosek składa się drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w placówce ZUS. Osoba, która otrzymała nienależne świadczenie postojowe, musi je zwrócić łącznie z ustawowymi odsetkami cywilnymi.

Kolejne świadczenie postojowe przyznaje ZUS na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy wykazującego, że sytuacja materialna podana w ostatnim wniosku nie uległa poprawie, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenie postojowe.

Zmiany wprowadzone przez tarczę 2.0 do świadczeń postojowych to odstąpienie od maksymalnego progu przychodów przedsiębiorcy kontynuującego działalność gospodarczą mimo koronawirusa, uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, oraz możliwości uzyskania świadczenia postojowego 3-krotnie.

IV. Postojowe dla wykonawców cywilnych:

Świadczenie postojowe należy się również osobie zatrudnionej na umowę agencyjną, zlecenia lub inną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, oraz o dzieło, jeżeli łącznie spełnia ww. warunki, a ponadto:

 • zawarła umowę cywilną przed 1.04.2020,
 • doszło do przestoju w działalności zamawiającego,
 • przychód z umowy cywilnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył limitu 15 595,74 zł,
 • płatnik złożył w jej imieniu do ZUS wniosek o świadczenie postojowe.
 • Wniosek może być złożony najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu epidemii.
Świadczenie postojowe dla wykonawcy wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia (2080 zł), ale – jeśli w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku osiągnął on przychody z umów cywilnych niższe od 50% minimalnej płacy (czyli od 1300 zł) – to równa się ono sumie przychodów z tych umów. W razie zbiegu prawa do kilku świadczeń należy się jedno świadczenie.

Zmiany wprowadzone przez tarczę 2.0 w świadczeniach postojowych należnych wykonawcom cywilnym polegają na rozszerzeniu kręgu uprawnionych o osoby, które zawarły umowę cywilną przed 1.04.2020 (było przed 1.02.2020), przyznaniu możliwości ubiegania się o świadczenie 3-krotnie.

V. Dofinansowanie kosztów firmy

Starosta może, na podstawie umowy, przyznać osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą dofinansowanie z FP części kosztów jej wykonywania, pod warunkiem że:

 • nie zatrudnia pracowników (przywołany przepis mówi o pracownikach, więc chodzi o stosunki pracy),
 • zanotowała spadek obrotów w wyniku szerzenia się COVID-19, czyli zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych kolejnych mies. kalendarzowych, przypadających między 2.01.2020 a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku – w porównaniu z analogicznymi 2 kolejnymi mies. kalendarzowymi roku poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, gdy 2-miesięczny okres porównawczy zaczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego); musi zatem prowadzić działalność gospodarczą od ponad roku,
 • złożyła wniosek o dofinansowanie do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego dla miejsca prowadzenia działalność gospodarczą w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez jego dyrektora.
We wniosku zainteresowany pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadcza m.in. że: wystąpił spadek obrotów wskutek epidemii koronawirusa, brak przesłanek do ogłoszenia jego upadłości z art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego, nie zalega z podatkami i składkami do końca III kwartału 2019, przeznaczy pomoc na sfinansowanie kosztów działalności gospodarczej.

Dofinansowanie przyznaje starosta, zgodnie z umową, na maksymalnie 3 mies., przypadające od miesiąca złożenia wniosku.

Nie można uzyskać dofinansowania w części, w której te same koszty działalności zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres, w którym dostaje dofinansowanie, pod rygorem zwrotu otrzymanej pomocy bez odsetek, proporcjonalnie do okresu niewykonywania działalności gospodarczej, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Zmiany, jakie tarcza 2.0 wprowadziła w dofinansowaniach kosztów działalności gospodarczej, to:

 • uwolnienie świadczeniobiorców od obowiązku składania co miesiąc, przed wypłatą dofinansowania,
 • oświadczenia o prowadzenia działalności gospodarczej w danym miesiącu,
 • rezygnacji z konieczności prowadzenia działalności gospodarczej również po zaprzestaniu pobierania dotacji – przez czas równy okresowi ich otrzymywania (niedotrzymanie tego warunku skutkowało koniecznością zwrotu pieniędzy),
 • sprecyzowaniu, że dofinansowanie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, a nie od dnia jego zgłoszenia.
Obowiązują one z mocą wsteczną od 1.04.2020, jednak według przepisów przejściowych do dofinansowań udzielonych między 1 a 17.04.2020 stosuje się nowe zasady.

VI. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

Starosta może udzielić jednorazowo z FP, na podstawie zawartej umowy, pożyczki do 5 tys. zł, ze stałym oprocentowaniem 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Po zmianach wprowadzonych na mocy tarczy kryzysowej 2.0 mogą się o nią starać mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 Pp, którzy łącznie spełnią poniższe wymogi:

 • prowadzili działalność przed 1.03.2020,
 • doznali negatywnych skutków epidemii,
 • złożyli wniosek o pożyczkę do PUP właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez jego dyrektora.
Beneficjent spłaca pożyczkę nie dłużej niż przez 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału i odsetek przez 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Nowe zasady rządzące mikropożyczkami, jakie przyniosła tarcza 2.0, to:

 • umożliwienie korzystania z pożyczek również samozatrudnionym, poprzez eliminację warunku zatrudniania pracowników na 29.02.2020,
 • rezygnacja z uzależnienia umorzenia pożyczki od wymogu zachowania przez 3 mies. od jej udzielenia stanu zatrudnienia (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) przynajmniej na tym samym poziomie, co stan z 29.02.2020,
 • zastąpienie ww. wymogu koniecznością prowadzenia działalności przez 3 mies. od udzielenia pomocy.
Nowe korzystniejsze reguły stosuje się również do pożyczek udzielonych między 1 a 17.04.2020. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów updof i updop.

Mikroprzedsiębiorca, który przez 3 miesięcy od dnia przyznania pożyczki będzie prowadził działalność gospodarczą, zyskuje umorzenie pożyczki wraz z odsetkami. We wniosku o umorzenie oświadcza on, że wykonywał działalność gospodarczą przez wskazany okres. Odpadł zatem krytykowany wymóg niezmniejszenia stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar, przez 3 miesięcy od udzielania mikropożyczki, w porównaniu do stanu z 29.02.2020.

Materiał powstał we współpracy
z Kancelarią Radców Prawnych Primo Lege
Ossowski Tosik Kuniewski
spółka komandytowa.

primolege.pl

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

Lubisz newsy na naszym portalu? Załóż bezpłatne konto, aby czytać ekskluzywne materiały z Łodzi i okolic.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy